Tantárgy neve: Java technológiák

Tantárgy kódja: WP1414

 

1. Tantárgyi program

A Java grafikus felületkezelése. APPLET-ek készítésének eszközei. Eseményvezérelt programozás Javaban. A Java adatbáziskezelés alapelvei. JDBC. SQL alapparancsok, típuskonverzió, események feldolgozása. JavaBeans és Java Server Pages. Dinamikus weboldalak létrehozása. MVC (Model-View-Controller): Az MVC modell alapjai.

 

2. Évközi tanulmányi követelmények

Kettő zárthelyi programozási feladatsor megoldása, Java programozási környezet segítségével, a szorgalmi időszakban.

 

3. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

A zárthelyi feladatsorok eredményeinek alapján megajánlott jegy vagy a vizsgaidőszakban írásbeli és szóbeli vizsga alapján vizsgajegy. (Kollokvium)

 

4. Az értékelés módszere

Osztályozó skála alapján.

 

Értékelés:

5 : 100 - 90%

4 :  89 - 80%

3 :  79 - 70%

2 :  69 - 60%

1 :  59 -  0%

 

5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok és ajánlott irodalmak.

 

6. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db)

Angster Erzsébet: objektum orientált tervezés és programozás Java, 4KÖR Bt, Budapest, 2002.

Nyékiné Dr. Gaizler Judit szerk.: J2EE útikalauz Java programozóknak, ELTE, 2002.

Hans Bergsten: JavaServer Pages, Kossuth, 2001.

Vég Csaba - dr. Juhász István: Java - Start