Tantárgy neve: Adatbázisok alapjai

Tantárgy kódja: WP1308

 

1 Tantárgyi program

Az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak, az adatbázisok felépítése, funkciója és történeti fejlődése. Az adatbázisok tervezésével kapcsolatos alapvető fogalmak, felépítésük, használhatóságuk és gyakorlati alkalmazásuk.

 

2. Tanulmányi követelmények

Zárthelyi dolgozatok (3) elméleti és gyakorlati kérdésekkel.

 

3. Az értékelés módszere

Az érdemjegy a zárthelyi dolgozatok eredményének átlaga.

 

Érdemjegy:

5 : 100 - 90%

4 :  89 - 80%

3 :  79 - 70%

2 :  69 - 60%

1 :  59 -  0%

 

4. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok.

 

5. Kötelező, ajánlott irodalom

Halassy Béla: Az adatbázis-tervezés alapjai és titkai.

Stolniczki Gyula: SQL kézikönyv

Dr. Siki Zoltán: Adatbázis-kezelés és szervezés